Deratyzacja – obowiązek właściciela nieruchomości

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji wynika z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 ze zmianami), zgodnie którym:

„Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością obowiązani są utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności (…) zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki…”

Dokumentacja po deratyzacji

Czy po wykonanej deratyzacji usługodawca powinien do faktury dołączyć protokół z deratyzacji?
Często się zdarza, że firmy świadczące usługi DDD twierdzą, że nie jest to konieczne i wystarcza faktura, natomiast według stanowiska stacji sanitarno-epidemiologicznej faktura jest dla urzędu skarbowego, natomiast w trakcie kontroli obiektu (w tym budynków zamieszkałych) ich pracownicy żądają protokołu w którym są podane szczegóły: w jakim okresie została przeprowadzona deratyzacja, gdzie, przy użyciu jakich środków i co najważniejsze – czy stwierdzono obecność martwych gryzoni (gatunki, ilości).

TEL. 506 365 019